Προεδρικά Διατάγματα

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

1. Π.Δ. 132/1989
«Οργάνωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ Α΄ 64)

2. Π.Δ. 386/1991
«Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας» (ΦΕΚ Α΄ 139)

3. Π.Δ. 150/2006
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄ 160)

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ