Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπ.Ε.Π.Θ. οργάνωσε και λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπάγεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το Έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

O «Οδυσσέας» απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε υπηκόους Τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω,χωρίς καμία διάκριση, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Το Έργο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης, απαραίτητων στοιχείων για την ενεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία για το Σύστημα Πιστοποίησης.

Κύριοι στόχοι του Έργου είναι:

 • η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσον για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και την αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους
 • η ενίσχυση της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζομένων στην Ε.Ε.
 • η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας και η βελτίωση της θέσης εργασίας τους,
 • η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στη (δια βίου) μάθηση
 • η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικογένεια
 • η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων και της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης των γυναικών
 • η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και η ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού
 • η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
 • η ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής ευημερίας.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
 • Να εξοικειωθούν με τις κοινωνικές συνήθειες, την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης και ό,τι άλλο στοιχειοθετεί την κοινωνική ζωή, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.
 • Να αναπτύξουν τη γλωσσική δεξιότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όσοι επιθυμούν, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους τίτλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή / και να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή να παρακολουθήσουν προγράμματα δια βίου μάθησης, για να αποκτήσουν βασικές και νέες βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξή τους.
 • Να αποκτήσουν οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 που χορηγείται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, Α1 και Α2, διάρκειας 125 και 175 ωρών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα:

Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γλωσσική δεξιότητα αλλά και πρακτικές κοινωνικές ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Επίπεδο Α2: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο επίπεδο προβλέπονται δύο (2) θεματικές ενότητες: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 150 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Α2, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στο επίπεδο Α1 και Α2 κατόπιν αξιολόγησης του επιπέδου ελληνομάθειας, με χρήση κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων», ώστε να προσφέρεται ουσιαστική μάθηση και να μεγιστοποιηθεί η επιτυχής συμμετοχή τους στη Διαδικασία Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας επιπέδου Α2. Μετά την ολοκλήρωση του Επιπέδου Α1 οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με ανάλογο «εργαλείο προόδου» προκειμένου να διαπιστωθεί η απόκτηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας.

Και στα δυο επίπεδα μάθησης και εφόσον διαπιστωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση ενός επιπέδου, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα γίινονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται δωρεάν. Σε κάθε εκπαιδευόμενο διανέμεται εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό – έντυπο και ηλεκτρονικό – με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.

Σε κάθε τμήμα μάθησης ο μέσος όρος συμμετεχόντων υπολογίζεται σε δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενους. Τα τμήματα δύνανται να λειτουργούν πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία των εκπαιδευομένων και εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων. Τα μαθήματα διαρκούν τρεις (3) ώρες και διεξάγονται δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, η υπαγωγή του Προγράμματος στο πεδίο της «Δια Βίου Μάθησης» συνεπάγεται ευελιξία, όσον αφορά στο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί. Το όριο των απουσιών καθορίζεται στο 20% επί του συνόλου των ωρών. Σε περίπτωση που υπερβεί το όριο των απουσιών διαγράφεται από το συγκεκριμένο τμήμα και υποχρεούται, εφόσον επιθυμεί, να ενταχθεί και να επαναλάβει από την αρχή το συγκεκριμένο Επίπεδο.

Τμήματα μάθησης ξεκινούν το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα από το Σεπτέμβριο έως και τον Απρίλιο.

Τα συνολικά προβλεπόμενα τμήματα εκπαίδευσης και για τα τρία (3) εκπαιδευτικά έτη (2008 – 2011) ανέρχονται σε 1100, στα οποία εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 16.500 εκπαιδευόμενοι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2008-2009
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 27
ΗΠΕΙΡΟΥ 14
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 18
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 26
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8
ΚΡΗΤΗΣ 21
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 41
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ 80
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 27
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 320
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας.

Πληροφορίες: τηλ. 210-2584804

 

Αξίζει να γνωρίζετε

-Το πρόγραμμα «Οδυσσέας» σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία, ώστε να παρέχει στους Υπηκόους τρίτων χωρών ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και να μεγιστοποιήσει την επιτυχή συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας και την απόκτηση του Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος. Τα δε προτεινόμενα επίπεδα, Α1 και Α2, όπως έχουν περιγραφεί, συγχρονίζονται απολύτως με τις ανωτέρω προσταγές της νομοθεσίας.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπου, στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ζητείται η κατοχή Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Ε.Ε.

-Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ απευθύνεται επιπλέον στους πολίτες της Ε.Ε., στο πλαίσιο της βελτίωσης της κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ε.Ε., της διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, της προώθησης των ευκαιριών ένταξης και βελτίωσης της θέσης τους στην αγορά εργασίας και της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων αποτελεί πλούσια πηγή ευκαιριών για τους πολίτες και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

-Η μετανάστευση και η διαχείρισή της αποτελεί σημαντικό σκέλος της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και σημαντικό άξονα της πολιτικής της Ε.Ε. Εντούτοις, το θετικό δυναμικό της μετανάστευσης μπορεί να αξιοποιηθεί µόνο εάν η ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής είναι επιτυχής. Η αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης θέτει ένα πολύπλοκο σύνολο ζητηµάτων: τα πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, συνολικά, το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών παραµένει υψηλό. Επιπλέον, οι µετανάστες είναι συχνά περισσότερο εκτεθιµένοι σε επισφαλείς εργασίες, εργασίες χαµηλότερης ειδίκευσης ή εργασίες για τις οποίες είναι υπερειδικευµένοι, µε αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιούνται πλήρως οι ικανότητές τους («σπατάλη εγκεφάλων»). Αυτή η κατάσταση συντελεί στο να εξαναγκάζει τους µετανάστες να αποδέχονται να αναλαµβάνουν αδήλωτη εργασία. Οι γυναίκες µετανάστριες κυρίως από τρίτες χώρες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Ανασταλτικό παράγοντα της ενεργού ένταξης αποτελούν, επίσης, οι ελλιπείς γλωσσικές δεξιότητες των µεταναστών και οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού ολόκληρης της οικογένειας.

Γενικά, η άγνοια της γλώσσας και οι συνακόλουθες δυσκολίες στην επικοινωνιακή ικανότητα, η κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό υπόστρωμα (ανατροφή σε κοινωνίες με πολύ διαφορετική λειτουργία θεσμών, όπως π.χ. η οικογένεια ή η θρησκεία), η άγνοια του συστήματος αξιών και η αδυναμία κατανόησης του πολιτισμού της κοινωνίας υποδοχής δυσχεραίνουν σημαντικά την ενεργό προσαρμογή τους.

Γίνεται, επομένως, κατανοητή η αναγκαιότητα υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ, το οποίο υποστηρίζει την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων και δίνει έμφαση στις πρακτικές διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για να υπάρξει πραγματική προσαρμογή των μεταναστών, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς τους και να προωθηθεί με τον τρόπο αυτό η ενεργός ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ