Νέα - Ανακοινώσεις

19/04/2022 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2022-2023

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28-04-2022, ημέρα Πέμπτη έως και 09-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59».  

 

Ενημερωθείτε εδώ για την Πρόσκληση.

 11/04/2022 - Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2022-2023

 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί μοχλό ενίσχυσης των επαγγελματικών προσόντων και συμβάλλει στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εστιάζει στην αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με την προσωπική ανέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την παροχή επίκαιρης Ε.Ε.Κ. και την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών. Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θεσμό της Μαθητείας, όπου οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με επικαιροποιημένο Οδηγό Κατάρτισης, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας αποτελεί ένα από τα πρωτοποριακά σχήματα μαθητείας ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη, οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου, αποκτούν εργασιακή εμπειρία, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και μετά από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν αναβαθμισμένο επίπεδο προσόντων επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ο θεσμός της Μαθητείας έχει θετική ανταπόκριση τόσο από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και από τους μαθητευόμενους και τους εκπαιδευτικούς.

Με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, καλούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για το έτος 2022-2023, από 11/4/2022 έως 27/5/2022 στον ιστότοπο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ στηρίζοντας έμπρακτα τον θεσμό της Μαθητείας και επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων.

Η φετινή πρόσκληση δημοσιοποιείται τρεις μήνες νωρίτερα σε σχέση με την περίοδο μαθητείας 2021-2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής της «κανονικότητας των διαδικασιών» στην μετα-πανδημική εποχή και του σχεδιασμού για έναρξη των τμημάτων μαθητείας τον Οκτώβριο του 2022.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τη δήλωση θέσεων Μαθητείας από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.05-04-2022 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Α.ΕΛ.Ε./Ε.Σ.Ε.Ε.

 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων, ενημερώνει ότι:

 

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ε.Σ.Ε.Ε έχει  δημοσιευτεί νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφείς, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 των Οδηγών κατάρτισης ΙΕΚ που υλοποιεί το Κ.Α.ΕΛ.Ε.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στο site του Κ.Α.ΕΛ.Ε:

Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας/Επαγγελματίες Ειδικότητας

 30-03-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Υ.Α. ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ Κ.Δ.Β.Μ.

«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.),κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»                      

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.16388/Κ6/14.02.2022/AΔΑ:ΨΖ6Ζ46ΜΤΛΗ-Δ8Ο(Β’686) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στον καθορισμό ποσού των παραβόλων και των χρηματικών ποσών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4763/2020(Α’254) και του ν.4093/2012(Α’222).30-03-2022 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Α.ΕΛ.Ε./Ε.Σ.Ε.Ε.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων, ενημερώνει ότι:

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ε.Σ.Ε.Ε. έχουν  δημοσιευτεί νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφείς, επιστημονικούς υπεύθυνους και συμβούλους μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 των Οδηγών κατάρτισης Ι.Ε.Κ. που υλοποιεί το Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις σχετικές αναρτήσεις στο site του Κ.Α.ΕΛ.Ε:

Συγγραφείς  Μαθημάτων Ειδικότητας/Εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων

Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας/Επαγγελματίες Ειδικότητας και εδώ

Σύμβουλοι Μεθοδολογίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοιcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ