Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εφημερίδα City Press..

Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
στην εφημεριδα City Press

Σε τι συνίσταται η εκπαίδευση ενηλίκων, ποιοι είναι οι στόχοι της και γιατί η Ε. Ε. της αποδίδει μεγάλη σημασία;

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί το βασικό σκελετό κάθε σύγχρονου συστήματος διά βίου μάθησης (διά βίου εκπαίδευσης, διά βίου κατάρτισης).

Αποστολή της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η διαρκής διάχυση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, θρήσκευμα, χώρα καταγωγής και τόπο διαμονής και εργασίας.

Κάθε πολίτης θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής του να μπορεί να αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες ή να αναβαθμίζει υπάρχουσες.

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου της γνώσης και της τεχνολογίας στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, συνάγεται ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική αξία.

Ποιες είναι οι βασικές δράσεις και τα προγράμματα της ΓΓΕΕ;

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν τα είχε καταφέρει καλά. Παρουσίαζε θεσμικό, δομικό, λειτουργικό και χρηματοδοτικό έλλειμμα, με αποτέλεσμα από πλευράς επιδόσεων να είναι ουραγός μεταξύ των εταίρων της στην Ε. Ε., σε τεράστια απόσταση από το στόχο που έχει τεθεί στη Λισσαβώνα.

Επί κυβερνήσεως Καραμανλή, στο υπουργείο Παιδείας, με τη στήριξη της υπουργού κ. Γιαννάκου κάναμε σημαντικά βήματα. Συγκεκριμένα, σε θεσμικό επίπεδο, με το Ν. 3369/05 «Περί συστηματοποίησης της διά βίου μάθησης» τα θέματα μπήκαν κατ' αρχήν σε ένα πλαίσιο. Σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο προχωρήσαμε στη συγκρότηση συστήματος. Δομικά στοιχεία του είναι τα 48 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα 56 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), Το «Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Απόσταση -Αρχιμήδης», οι 54 Σχολές Γονέων καθώς και οι 54 Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ).

Επίσης, έχουμε προχωρήσει στη συγκρότηση του «Κέντρου Μελετών Διά Βίου Εκπαίδευσης - Αριστοτέλης» και του «Κέντρου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Πλάτων». Επιπροσθέτως, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε μία σειρά από αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς αιχμής, σε τομείς στους οποίους η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει υστερήσεις και προβλήματα.

Τα προγράμματα αυτά είναι: «Εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες - Ήρωνας», «Εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας - Ησίοδος», «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες», «Εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών - Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», «Εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών των Τσιγγάνων, Μουσουλμάνων, παλιννοστούντων και μεταναστών», «Αγωγή υγείας - Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα-AIDS». Συμμετέχουμε, επίσης, σε 13 διακρατικά ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα.

Υπάρχει ανταπόκριση των πολιτών και συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά;

Βασική επιδίωξη της πολιτικής μας είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης να παρέχονται κοντά στον τόπο κατοικίας ή εργασίας των πολιτών. Για το λόγο αυτό συγκροτήσαμε το «Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ευκλείδης», το οποίο καλύπτει όλη τη χώρα. Στο δίκτυο συμμετέχουν 531 δήμοι και 27 σωφρονιστικά καταστήματα. Παράλληλα, με την αύξηση της προσφοράς υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης εκ μέρους του κράτους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους, διαπιστώνεται αύξηση της ζήτησης εκ μέρους των πολιτών. Πολίτες όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικοοικονομικών κατηγοριών και των εκπαιδευτικών επιπέδων έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σε λειτουργίες διά βίου εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, ενώ κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2003-2004 εκπαιδεύτηκαν 36.500 πολίτες, κατά την περίοδο 2004-2005 ο αριθμός ανήλθε στους 65.480 και κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2005-2006 σε 208.808 πολίτες. Σημειώνεται επίσης, η συστηματικότερη παρέμβαση στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τους συμπολίτες μας Τσιγγάνους, παλιννοστούντες, Μουσουλμάνους, μετανάστες και τους κρατουμένους στις φυλακές είναι πολύ καλά. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, ενώ κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2003-2004 εκπαιδεύτηκαν 2.033 πολίτες, κατά την περίοδο 2004-2005 ο αριθμός ανήλθε στους 6.489 και κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2005-2006 σε 9.779 πολίτες.

Ποιος είναι ο βραχυπρόθεσμος και ποιος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της ΓΓΕΕ;

Ενόψει της 4ης προγραμματικής περιόδου στοχεύουμε στην ολοκλήρωση της υλοποίησης όλων των έργων τα οποία έχουμε σχεδιάσει και για τα οποία έχουμε εξασφαλίσει πόρους από το Γ' ΚΠΣ. Επιδίωξή μας είναι αφενός να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ και αφετέρου το κάθε ευρώ να φέρει το βέλτιστο κοινωνικό αποτέλεσμα, στην ανασυγκρότηση της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών δομών. Κεντρική επιδίωξή μας η συνεχής προώθηση της προσαρμοστικότητας του συστήματος, της διασύνδεσης με τις άλλες δομές της διά βίου μάθησης, με το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας, της έντιμης διαχείρισης των πόρων, του συντονισμού των δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας και νομού, της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Από τον Ιανουάριο του 2007, θέτουμε σε πιλοτική εφαρμογή το δόγμα «έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση όλων και παντού».

Παράλληλα, προχωρούμε στην ίδρυση 6 ακόμη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (εξ αυτών τα 2 εντός σωφρονιστικών καταστημάτων), 2 Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στους νομούς Ζακύνθου και Σάμου, στην τεχνολογική αναβάθμιση του «Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Απόσταση» και στο σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, συνεχίζουμε το πρόγραμμα της διαμόρφωσης κτιριακών υποδομών σύγχρονα εξοπλισμένων. Συμπερασματικά, η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, ταχύ ρυθμό και σεβασμό σε κάθε ευρώ των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ