Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.)

Created on Thursday, 17 July 2008 Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

alt

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως τεχνολογική υποδομή σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών συστημάτων. Στην ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστημάτων δίνεται έμφαση στην κατασκευή διαδικτυακών πόρων μαθησιακού υλικού και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και αξιοποιούν τους πόρους. Οι πόροι μοιάζουν με ένα μωσαϊκό αποτελούμενο από ψηφίδες όπως: διαδραστικό πολυμεσικό, υλικό σημειώσεις ενός μαθήματος, οδηγός μελέτης, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, αρχεία αποτύπωσης ασύγχρονης επικοινωνίας, κ.λ.π.
 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης, που έχει ως στόχο τη συγκρότηση και λειτουργία ενός δημόσιου, ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων, βρίσκεται στη διαδικασία πλήρους αναβάθμισης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση.
 

Στόχος

Το «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση» έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) σε ενδιαφερόμενους πολίτες.
 

Χρηματοδότηση

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
 

Επιπρόσθετα στοιχεία

Το έργο συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.
Η έδρα του κέντρου βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής
 

Επικοινωνία
 

Τηλέφωνο: 210 5914431
Ιστοχώρος: http://www.keeenap.gr/keeenap
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

alt

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ