ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ V01), με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι :

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού.
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για
λόγους πειθαρχικούς.

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
ε) επίσης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του
(Οδός – αριθμός - Δήμος). 

3. Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος από Ι.Κ.Α. ως εργοδότης

4. Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος     Επί άλλου ασφαλιστικού φορέα αντίστοιχη ενημερότητα και βεβαίωση απαλλαγής από ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε.).

5. Πρόσφατη και εν ισχύ φορολογική ενημερότητα του αιτούντος.

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης
β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

Τα έγγραφα των ανωτέρω α και β έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής τους.


(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ