ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

Κείμενη Νομοθεσία

 • Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 • Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)
 • Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)

Η μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα ή επιπέδου Δύο επιτρέπεται εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Α. Φάκελος κατάθεσης

Ο Φάκελος για τη μεταβίβαση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση μεταβίβασης (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ V01) άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα και αποκτώντα φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα των φορέων (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
Β. Η κατάθεση αίτησης μεταβίβασης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

2. Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός τόσο του μεταβιβάζοντος όσο και του αποκτώντος την άδεια.
Σε περίπτωση φορέα (μεταβιβάζοντος ή αποκτώντος) που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, ο ισολογισμός αντικαθίσταται το από τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 φυσικού προσώπου ή .Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.
Η σύμβαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.

3. Τα απαιτούμενα επί μέρους δικαιολογητικά, αντίστοιχα αυτών της αδειοδότησης, μεταβιβάζοντος και αποκτώντος:

Φυσικά πρόσωπα (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Νομικά πρόσωπα (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Ένωση προσώπων (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

(επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

4. e-παράβολο 100 € για την μεταβίβαση της αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Διπλότυπο Είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ  ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Τροποποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

5. Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Αστυνομική αυτότητα ΧΧΧ ή Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εταίρου ή μετόχου ΧΧΧ ) σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB.
Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αίτηση Μεταβίβασης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου, με συνημμένο το αποθηκευτικό μέσο.

 

Έτσι ο ΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει

1. Την έντυπη Αίτηση Μεταβίβασης της Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και
2. ένα αποθηκευτικό μέσο (CD ή DVD ή USB) με σαρωμένα όλα τα προβλεπόμενα για την αδειοδότηση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ (Δικαιολογητικά, e-παράβολα, Υπεύθυνη Δήλωση μεταβίβασης κ.α.). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται μεταβίβασης αδείας Κ.Δ.Β.Μ., του οποίου οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης τροποποιούνται λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής-αναμόρφωση χρήσης), προτείνεται να προβούν σε τροποποίηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. πριν τη μεταβίβαση (εκ μέρους του μεταβιβάζοντος φορέας) ή αμέσως μετά τη μεταβίβαση (εκ μέρους του αποκτώντος φορέα).
Σε αντίθετη περίπτωση ο μεταβιβάζων φορέας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της άδειας του ΚΔΒΜ, συνημμένα στην αίτηση μεταβίβασης, με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά τροποποίησης περιλαμβανομένων και των παραβόλων. Η Απόφαση Τροποποίησης της Άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., στην προκειμένη περίπτωση, θα προηγείται της Απόφασης Μεταβίβασής της.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο Φάκελος με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:
Για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση μεταβίβασης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών το μέγιστο, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

 (Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/2.3.2011)
 3. Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11.05.2016)
 4. Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)
 5. Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)

 

Η υφιστάμενη άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο επικαιροποιείται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32). Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η ΜΑΪΟΥ κάθε δεύτερου έτους από το έτος έκδοσης της άδειας ή από το έτος τελευταίας επικαιροποίησής της (Ν. 4386/2016).
Ως περίοδος υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης προτείνεται η 1η έως 31η Μαΐου.
Για τα Κ.Δ.Β.Μ., που για τον οποιοδήποτε λόγο, δε προβαίνουν σε αναγγελία για την επικαιροποίηση της αδείας τους, έως την 31η Μαΐου, ανακαλείται η άδειας τους. λόγω παραβίασης των όρων της χορηγηθείσας άδειας, περί υποχρέωσης επικαιροποίησής της ανά διετία.


Πρσοχή: Αν κάποιο Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτήθηκέ ή επικαιροποιήθηκε την 1-1-2017 και κάποιο άλλο την 31-12-2017, και τα δύο υποχρεούνται σε επικαιροποίηση στις 31-5-2019.

 

Για την επικαιροποίηση τα ενδιαφερόμενα ΚΔΒΜ ποβάλλουν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα εξής:

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αναγγελίας (αίτηση επικαιροποίησης) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ V02) για την επικαιροποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Η αίτηση επικαιροποίησης υποβάλλεται από τον αδειοδοτημένο με Κ.Δ.Β.Μ. φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
β. Η κατάθεση αίτησης επικαιροποίησης δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986

1. Φυσικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

2. Νομικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

3. Ένωσης Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V03)

(επιλέγετε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

Στη δήλωση, με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δηλώνεται η μη μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 (ανάλογα τον τύπο του φορέα σας) και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8 (για ΚΔΒΜ 2) και 10 (για ΚΔΒΜ 1) της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, ανάλογα τον τύπο του αδειοδοτημένου φορέα, από το αδειοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων.

3. Φορολογική ενημερότητα

Κατατίθεται εν ισχύ φορολογική ενημερότητα του αδειοδοτημένου φορέα (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων).
Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

Κατατίθεται εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αδειοδοτημένου φορέα από το Ι.Κ.Α. Επιπλέον για φυσικό πρόσωπό, εκτός από το Ι.Κ.Α. και ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.).
Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α. ως εργοδότης και Ε.Φ.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. ως ασφαλισμένος) των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

5. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης

Κατατίθενται α) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και β) πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης του αδειοδοτημένου φορέα (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων)
Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση α) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και β) πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

6. e-παράβολο 100 € για την επικαιροποίηση της αδείας υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Διπλότυπο Είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ  ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Επικαιροποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, 4, 5, και 6 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου κ.α. σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB.
Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αναγγελία Επικαιροποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου, με συνημμένο το αποθηκευτικό μέσο.

 

Έτσι ο ΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει

1. Την έντυπη Αναγγελία Επικαιροποίησης της Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και
2. Ένα αποθηκευτικό μέσο (CD ή DVD ή USB) με σαρωμένα όλα τα προβλεπόμενα για την αδειοδότηση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ (Δικαιολογητικά, e-παράβολα, Υπεύθυνη Δήλωση κ.α.). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ).

 

ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Με βάση την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., με την παρούσα αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής – τροποποίησης αδείας.
Οι ενδιαφερόμενοι που αναγγέλλουν για επικαιροποίηση αδείας Κ.Δ.Β.Μ., του οποίου οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης τροποποιούνται λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής-αναμόρφωση χρήσης), προτείνεται να προβούν σε τροποποίηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. πολύ πριν τη κατάθεση της αναγγελίας ή αμέσως μετά από αυτή.
Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., συνημμένα στην αναγγελία επικαιροποίησης, με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά της τροποποίησης περιλαμβανομένων και των παραβόλων.
Η Απόφαση Τροποποίησης της Άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., στην προκειμένη περίπτωση, θα προηγείται της Απόφασης Επικαιροποίησής της.

Προσοχή Στην περίπτωση που η κατατεθειμένη αίτηση επικαιροποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. συνοδεύεται από αίτηση τροποποίησης άδειας, η Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται για την επικαιροποίησης της αδείας και αναφέρεται στη μη μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της θα πρέπει να περιορισθεί στις περιπτώσεις που δεν μεταβάλλονται και παράλληλα να προσδιορίζει και να καταγράφει τη μεταβολή - αλλαγή - τροποποίηση που συνυποβάλλεται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. σε περίπτωση μεταβολής κτηριακής φύσης (επέκτασης δομής στον 3ο όροφο) Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτημένου φορέα Φυσικού Προσώπου, υποβάλλεται από το Φυσικό Πρόσωπο η εξής δήλωση:
«δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό τίτλο: …….. (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος Ι.Ι.Ε.Κ.), και κωδικό αδείας : …………(αναγράφεται ο κωδικός αδείας του Κ.Δ.Β.Μ.) και όσον αφορά τις κτιριολογικές προδιαγραφές λόγω επέκτασης δομής συνυποβάλλεται σχετική αίτηση τροποποίηση αδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας αδειοδοτημένου με Κ.Δ.Β.Μ. Νομικού Προσώπου, υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή εξής δήλωση:
«δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό τίτλο: …….. (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος του Κ.Δ.Β.Μ.), και κωδικό αδείας: …………(αναγράφεται ο κωδικός αδείας του Κ.Δ.Β.Μ.) εκτός από το την επωνυμία του αδειοδοτημένου φορέα, για την οποία συνυποβάλλεται σχετική αίτηση τροποποίηση αδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι κτιριολογικές προδιαγραφές της περίπτωσης 8 και 10 του ως άνω νόμου».

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατατίθεται στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η επικαιροποίηση της Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επίσημης λήξης της υποβολή της αναγγελίας (31/5), ενώ ενδέχεται ανάκληση της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υφιστάμενη άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα ή επιπέδου Δύο ανακαλείται:
είτε ως διοικητική κύρωση επειδή α) έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της (π.χ. αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας ή πτώχευση κ.α.) ή β) παραβιάζονται οι όροι της χορηγηθείσας άδειας (π.χ. μη κατάθεση αναγγελίας επικαιροποίησης της άδειας ανά διετία), είτε γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ.

Σε αντίθεση με τις ως άνω περιπτώσεις α και β, στην τελευταία περίπτωση γ δεν υφίσταται διοικητική κύρωση, γεγονός που αποδεσμεύει τον φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης περί ασυμβιβάστων (να μην του έχει ανακληθεί άδεια λόγω διοικητικής κύρωσης), σε περίπτωση επιθυμίας εκ νέου αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. ή άλλου τύπου παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης (Ι.Ι.Ε.Κ., Κολλέγιο).

Για την ανάκληση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ., με αίτημα του κατόχου της, απαιτείται η κατάθεση στο φορέα αδειοδότησης, Δήλωσης του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται το αίτημα ανάκλησης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, ανάλογα τον τύπο του αδειοδοτημένου φορέα, από το αδειοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Δήλωση απευθύνεται προς:

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κατατίθεται στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2 (επιλέγετε ανάλογα to 1 ή 2)

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση ανάκληση της άδειας εκδίδεται άμεσα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

Κείμενη Νομοθεσία

 • Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης»
 • Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)
 • Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)

ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και τον Ν.4111/2013 (Κεφάλαιο Ε’) η άδεια Κ.Δ.Β.Μ. «τροποποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα, με την ίδια διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»

ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

Οι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. είναι:

1. Καταστατικές μεταβολές (αλλαγές σύνθεσης μετόχων ή εταίρων, αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ., αλλαγή έδρας φορέα κ.α.) Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.
3. Μεταβολή μορφής αδειοδοτημένου Φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων . (π.χ. από Ο.Ε. σε Ε.Ε. κ.ά.) με προϋπόθεση τήρησης του ίδιου ΑΦΜ
4 Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
5. Αλλαγή διακριτικού τίτλου Κ.Δ.Β.Μ.
6. Ένταξη νέων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Προγραμμάτων
7. Κατάργηση υπάρχουσας δομής
8. Μεταβολές κτηριολογικής φύσης που εξειδικεύονται σε:
    8.1 Προσθήκη νέας δομής
    8.2 Επέκταση υπάρχουσας δομής
    8.3 Μετεγκατάσταση δομής
    8.4 Αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής

 

Α. Φάκελοι κατάθεσης

Ο Φάκελος για την τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ.. δομείται σε τρεις υποφακέλους. Ο 1ος περιλαμβάνει τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ο 2ος τα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΟΥ Ν. 4589/2019 και ο 3ος τα ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο βαθμό που εκ του λόγου της τροποποίησης απαιτείται διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως σε λόγους μετεγκατάστασης Κ.Δ.Β.Μ. ή προσθήκης νέας δομής στην άδεια του Κ.Δ.Β.Μ., ή επέκταση υπάρχουσας αδειοδοτημένης δομής ή αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας αδειοδοτημένης δομής.
Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. για οποιονδήποτε λόγο, καταθέτουν και τους ΤΡΕΙΣ Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τα εξής παραστατικά ανά υποφάκελο.

 

Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (για τον έλεγχο προϋποθέσεων τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια).

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

α. φυσικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

β. νομικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

γ. ένωσης προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον αδειοδοτημένο με Κ.Δ.Β.Μ. φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
Β. Η κατάθεση αίτησης τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 2

Τα απαιτούμενα επί μέρους Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για:

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

Φυσικά πρόσωπα (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Νομικά πρόσωπα (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Ένωση προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 3.

e-παράβολο 100 € για την τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υπέρ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή διπλότυπο είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ  ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Τροποποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 4.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΌΓΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (μεταβολές στη σύνθεση μετόχων ή εταίρων, στη σύνθεση Δ.Σ., μεταφορά έδρας του φορέα) Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλονται:

α) το νέο καταστατικό και οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν τις μεταβολές, καθώς και οι ανακοινώσεις τους στο ΓΕΜΗ
β) Στην περίπτωση μεταβολής των μετόχων ή εταίρων ή μελών Δ.Σ., κατατίθενται οι σχετικές Δηλώσεις του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού:

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

Νομικών Προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ V01),

Ένωσης Προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΝΩΣΕΩΝ V01),

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4093/2012 αρθρο 1 παρ Θ, υποπαρ Θ3, εδάφιο 12) επί ποινής ανάκλησης άδειας τα Κ.Δ.Β.Μ. οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την αρχή αδειοδότησης γα κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της άδειας ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται εντός μηνός από την επίσημη πραγματοποίησή της.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 5.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλονται:

α) οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν την μεταβολή, καθώς και οι επίσημες ανακοινώσεις τους (ΓΕΜΗ. ΦΕΚ, κ.α.)
β) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο στα δικαιολογητικά της αδειοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ.

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01),

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01),

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 6.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ (π.χ. από Ο.Ε. σε Ε.Ε.) με τον περιορισμό τήρησης του ίδιου Α.Φ.Μ.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλεται το νέο καταστατικό, που επιβεβαιώνει την αλλαγή της μορφής, καθώς και η ανακοίνωσή του στο ΓΕΜΗ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της μεταβολής μορφής του νομικού προσώπου ως λόγος τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. είναι η διατήρηση του Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου και στη νέα μορφή. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προωθηθεί διαδικασία Μεταβίβασης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 7.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλεται το νέο καταστατικό, που επιβεβαιώνει την αλλαγή της επωνυμίας μορφής, καθώς και η ανακοίνωσή του στο ΓΕΜΗ ή σε άλλη αρχή.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 8.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ του Κ.Δ.Β.Μ.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 κατατίθεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί αλλαγής του διακριτικού τίτλου από Α σε Β.

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

1. φυσικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΤΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΚΔΒΜ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

2. νομικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΤΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΚΔΒΜ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

3. ένωσης προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΤΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΚΔΒΜ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

 Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία ή και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή απλώς το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)
β) τον τίτλο του τύπου της δομής: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ή ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ανάλογα ή το αρκτικόλεξο αυτού: Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή Κ.Δ.Β.Μ. 2 (προτείνεται)

π.χ.
1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΝΩΣΗ - Κ.Δ. Β.Μ. 1» (προτείνεται)
2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:
«ΠΟΡΕΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2» (προτείνεται)

Προσοχή: α) στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της δομής (αρκτικόλεξο), β) για λόγους αποφυγής σύγχυση καταναλωτών και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος μην προτείνετε ταυτόσημους ή παραπλήσιους διακριτικούς τίτλους άλλων Κ.Δ.Β.Μ. ή τίτλους που εμπεριέχουν στην ελληνική ή άλλη γλώσσα τους όρους: Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τ.Ε.Ι., ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ι.Ε.Κ., Ακαδημία, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 9

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το παραστατικό θα ενεργοποιηθεί όταν προσδιοριστεί το περιεχόμενο και η διαδικασία Πιστοποίησης Προγραμμάτων, ύστερα από σχετική Υπουργική Απόφαση που αναμένεται. (ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ). 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 10.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ Κ.Δ.Β.Μ.
Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 κατατίθεται υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία διατυπώνεται η απόφαση του φορέα για κατάργηση δομής και η πλήρης αποτύπωση της χωροταξίας της (διεύθυνση, δήμος, δυναμικότητα).
Κατάργηση μέρους δομής π.χ. 1 ορόφου εκ τριών αδειοδοτημένων δεν αποτελεί κατάργηση δομής, αλλά αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής. Τουναντίον η κατάργηση και των 3 ορόφων της δομής, θα αποτελούσε κατάργηση δομής.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, και στο βαθμό που υπάρχουν 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Αστυνομική ταυτότητα ΧΧΧ ή Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εταίρου ή μετόχου ΧΧΧ ) σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB.

Αντιθέτως, το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αίτηση Τροποποίησης Αδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου με συνημμένο το αποθηκευτικό μέσο.

 Έτσι ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει

1. Την έντυπη Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και
2. Ένα αποθηκευτικό μέσο (CD ή DVD ή USB) με σαρωμένα όλα τα παραπάνω προβλεπόμενα για την τροποποίηση άδειας ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (δικαιολογητικά, e-παράβολα, κ.α.). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ). 

 

Α2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4589/2019

α) Για Κ.Δ.Β.Μ. 2 και για όλες τις δομές:
α1. οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και
α2. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

β) για Κ.Δ.Β.Μ. 1 και για όλες τις δομές:
β1. οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και
β2. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

 Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, που αιτούνται τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., θα καταθέτουν τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ (από κοινού με τον Διοικητικό Υποφάκελο) στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με την επισήμανση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. (διακριτικός τίτλος) - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Ν. 4589/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ: ...................»

 

Α3. ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι η τροποποίηση άδειας απαιτεί τη διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012 (1. Μετεγκατάσταση δομής, 2. προσθήκη νέας δομής, 3. επέκταση υπάρχουσας δομής, 4. αλλαγής χρήσης-χώρων-αναμόρφωση υπάρχουσας δομής)

Σχετικές πληροφορίες, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, που αιτούνται τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., θα καταθέτουν τον ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ (από κοινού με τον Διοικητικό Υποφάκελο) στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με την επισήμανση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. - ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π»
Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (3 υποφάκελοι) με τα παραστατικά - δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2 (επιλέγετε ανάλογα to 1 ή 2)

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση τροποποίησης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί διοικητικώς και κτηριολογικώς (εάν απαιτείται) πλήρης

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η υποβολή αίτησης τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. χωρίς την έκδοση απόφασης τροποποίησης αδείας από το Γενικό Γραμματέα Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή ή εφαρμογή, για την οποία προωθείται η τροποποίησης της άδειας.

 

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)     

Κείμενη Νομοθεσία

Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ»  (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018) 

Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012. (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)(

 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

Ο Φάκελος για τη χορήγηση Νέας Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας περιλαμβάνει τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ο άλλος τα ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, που η υπηρεσία μας διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης, ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο υποφακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

 

Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (για τον έλεγχο προϋποθέσεων αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.)

Ο Υποφάκελος περιλαμβάνει τα εξής ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια). 

- φυσικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

- νομικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02) 

- ένωσης προσώπων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. Η αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
Β. Η κατάθεση Αίτησης αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η Έντυπη Αίτηση και πρωτοκολλείται.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 2.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για: 

- Φυσικά πρόσωπα (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

- Νομικά πρόσωπα (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

- Ένωση προσώπων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 3.

e-παράβολο 100 € για την αδειοδότηση Κ.Δ.Β.Μ. υπέρ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Διπλότυπο Είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Αδειοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 4.

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.

1. φυσικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ Υ.Δ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01) 

 

2. νομικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΥΔ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

 

3. ένωσης προσώπων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

 

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή απλώς το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)

β) τον τίτλο του τύπου της δομής: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ή ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ανάλογα ή το αρκτικόλεξο αυτού: Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή Κ.Δ.Β.Μ. 2 (προτείνεται)

π.χ.

1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:

«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΝΩΣΗ - Κ.Δ. Β.Μ. 1» (προτείνεται)

2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:

«ΠΟΡΕΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2» (προτείνεται)

Προσοχή:

α) στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της δομής (αρκτικόλεξο), β) για λόγους αποφυγής σύγχυση καταναλωτών και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος μην προτείνετε ταυτόσημους ή παραπλήσιους διακριτικούς τίτλους άλλων Κ.Δ.Β.Μ. ή τίτλους που εμπεριέχουν στην ελληνική ή άλλη γλώσσα τους όρους: Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τ.Ε.Ι., ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ι.Ε.Κ., Ακαδημία, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 5.

Συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος Πίνακας προς Πιστοποίηση Προγραμμάτων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ V01) (ΑΝΕΝΕΡΓΟ - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ).

Το παραστατικό θα ενεργοποιηθεί όταν προσδιοριστεί το περιεχόμενο και η διαδικασία Πιστοποίησης Προγραμμάτων, ύστερα από σχετική Υπουργική Απόφαση που αναμένεται.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλο και την προώθηση της αδειοδότησης.   

Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Αστυνομική αυτότητα ΧΧΧ ή Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εταίρου ή μετόχου ΧΧΧ ) σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB .
Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αίτηση Αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου με συνημμένο το ως άνω αποθηκευτικό μέσο.

Έτσι ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει:

1. Την έντυπη Αίτηση Αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. και
2. Ένα αποθηκευτικό μέσο (
CDή DVDή USB) με σαρωμένα όλα τα προβλεπόμενα για την αδειοδότηση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ (Δικαιολογητικά, e-παράβολα, Υπεύθυνη Δήλωση περί διακριτικού τίτλου). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ).

 

 

Α2. ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ (για τη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012) για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχετικές πληροφορίες και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, που αιτούνται χορήγηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., θα καταθέτουν τον ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με τα σχετικά στοιχεία στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (εμπεριέχει τους 2 υποφακέλους) κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2 (επιλέγετε ανάλογα)

 

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί διοικητικώς και κτηριολογικώς πλήρης.

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

Η υποβολή αίτησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. χωρίς την έκδοση απόφασης αδειοδότησης από το Γενικό Γραμματέα Δ.Β.Μ. και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε λειτουργία.

 

 (Επιστροφή στην αρχική σελίδα)  

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ