ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΒΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018, ο οποίος συμπληρώνει το Ν. 4186/2013 με το άρθρο 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» προσδιορίζονται τα εξής:

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απευθύνονται σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Ως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση νοείται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Προσοχή:Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο παρέχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνον συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και ΟΧΙ αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θεσμικά παρέχεται από τα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και Ιδιωτικά), τα Κολλέγια και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. ή και άλλων υπουργείων.

Εξαίρεση αποτελεί η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από Κ.Δ.Β.Μ. στις περιπτώσεις που ορίζονται από σχετική Νομοθεσία π.χ. ν. 4386/2016 (83 Α) για κουρείς - κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης νυχιών.

β) Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ως γενική εκπαίδευση ενηλίκων νοούνται όλες οι οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Ειδικότερα η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως πεδίο εφαρμογής, συνδέεται άμεσα με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30 Δεκεμβρίου 2006/L394).

Οι βασικές αυτές ικανότητες αναφέρονται σε: 1. Επικοινωνιακές, 2. Μαθηματικές, επιστήμης και τεχνολογίας, 4. Ψηφιακές (πληροφορική), 5. Μεταγνωστικές (Learning to learn), 5. Κοινωνικές και ιδιότητας του πολίτη, 6. Πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, 7. Πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης.

γ) Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική αναφέρεται στην καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα.

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018, ο οποίος συμπληρώνει το Ν. 4186/2013 με το άρθρο 26Α «Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης» η παροχή υπηρεσιών, εκχωρημένων σε άλλους τύπους φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης π.χ. αρχική επαγγελματική κατάρτιση ή φροντιστηριακά μαθήματα, επιφέρει πρόστιμο 5.000 κατά περίπτωση και άμεση διακοπή της παροχής.

Επιπλέον στο ίδιο άρθρο 26Α προβλέπεται ότι η παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα επιφέρει πρόστιμο 3.000 και άμεση θεραπεία της παράβασης.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ