Πληροφοριακά Στοιχεία για τα ΚΔΒΜ

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο
ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και στα παρακάτω τηλέφωνα:

213.131.1596
213.131.1501
213.131.1503
213.131.1505

ή

στο Δήμο στον οποίο ανήκετε
(στο άμεσο μέλλον θα αναρτηθεί πίνακας των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Προγράμματος για κάθε Δήμο).

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ