11.08.2022 - Για πρώτη φορά Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πρώτη φορά Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 98750/Κ6/05.08.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιου Βούτσινου αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.). Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζεται για πρώτη φορά για τα Ι.Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά σε θέματα Εκπαιδευτικού πλαισίου, Εγγραφών – Φοίτησης, Διοικητικής Οργάνωσης των Ι.Ι.Ε.Κ., Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και σε Ειδικότερα Θέματα Διοίκησης, Εκπαιδευτών και Φορέων Άσκησης Δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ. 

Με αντίστοιχες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. πρόκειται να εκδοθούν σύντομα οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.). 

Επισυνάπτεται η υπό στοιχεία 98750/Κ6/05.08.2022 (Β΄ 4264) σχετική απόφαση.

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕA ΕΝΤΥΠA ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

 Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα:

  i. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για φυσικό πρόσωπο.

  ii. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για νομικό πρόσωπο.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα κάτωθι συνημμένα αρχεία:


ΕΝΤΥΠΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ι.Ε.Κ 2018-2019

Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα και Καταστάσεις Εκπαίδευσης, για τα ΙΙΕΚ και το έτος κατάρτισης 2018-2019. Κατεβάστε το συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο.

Ανακοίνωση ΚΥΑ για έγκριση Κολλεγίων ΙΙΕΚ

«Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης»                   

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.14715/ΓΓ4/12.02.2022(AΔΑ:ΨΦΨΚ46ΜΤΛΗ-51Ρ(Β’/609) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στη διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Κολλεγίων, καθώς και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 285 του ν.4442/2016(Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021(Α’207), της οποίας η έναρξη ισχύος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 286 του ν.4442/2016(Α’230).

Πίνακας Ειδικοτήτων Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τις παρεχόμενες ειδικότητες απο τα Ι.Ι.Ε.Κ. επιλέξτε το συνημμένο αρχείο.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ