Νέα - Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων - Διημερίδα 8 & 9 Ιουλίου 2013

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διημερίδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ενηλίκων.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουλίου 2013, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι (αίθουσα Jacqueline de Romilly).

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόγραμμα 02.pdf)Πρόγραμμα[ ]154 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόσκληση 3.pdf)Πρόσκληση[ ]82 Kb


Σύμφωνο Συνεργασίας ΓΓΔΒΜ και Δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιτελικός φορέας της Διά Βίου Μάθησης και της χρηματοδότησης Εθνικών Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψαν από κοινού την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013, σύμφωνο συνεργασίας με το οποίο εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και δεσμεύονται από κοινού στην υλοποίηση, προώθηση και διεύρυνση δράσεων διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού (νέοι ενήλικες, γυναίκες, γονείς, ΑμεΑ, μετανάστες, αποφυλακισμένοι κ.α.) για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βασικών και οριζόντιων) που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία, θα βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και την ανταγωνιστική θέση τους αυξάνοντας την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και η επιχειρηματικότητα σε επιλεγμένους τομείς της τοπικής οικονομίας, καθώς και η κοινωνική συνοχή.

Αντικείμενο του Συμφώνου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, προώθηση και διεύρυνση δράσεων διά βίου μάθησης ενηλίκων (16-66+ετών) του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού με την ταυτόχρονη άρση των δυσκολιών πρόσβασης ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την απόκτηση αλλά και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βασικών και οριζόντιων) αλλά και για την επαγγελματική τους αναβάθμιση, καλλιεργώντας παράλληλα και το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

Στις κοινές δράσεις των συμβαλλομένων μερών ενδεικτικά περιλαμβάνονται :

  • Η υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση των εκπαιδευτικών δομών και δράσεων της ΔΒΜ που λειτουργούν με ευθύνη της ΓΓΔΒΜ καθώς και αυτόνομων προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜ (Κέντρα Δία Βίου Μάθησης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), Σχολές Γονέων, προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κλπ).
  • Αναβάθμιση των γνώσεων-δεξιοτήτων-ικανοτήτων των ενηλίκων, βασικών και οριζόντιων και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
  • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη ΔΒΜ.
  • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών.
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση οριζόντιων κοινών πολιτικών με στρατηγικό στόχο την διαμόρφωση κουλτούρας διά βίου μάθησης και στα πλαίσια αυτής την ενίσχυση της διαγενεακής συνεργασίας.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών πιλοτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων διά βίου μάθησης.
  • Συνδιαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την βελτίωση θεσμών όπως οι Σχολές Γονέων, τα προγράμματα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, απεξαρτημένους, αποφυλακισμένους κλπ).
  • Από κοινού αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, των εφαρμοζόμενων μεθόδων και παραγόμενων εργαλείων στο πλαίσιο της λειτουργίας και ανάπτυξης του Τοπικού Συντονιστικού οργάνου των Κοινωνικών Εταίρων και Εκπαιδευτικών Φορέων με κύρια αποστολή την αποτελεσματικότερη σύνδεση της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας (δημιουργία ενός δυναμικού skills map) ως στοιχείο επανεπένδυσης στο Εθνικό Σύστημα Διά βίου μάθησης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας λήγει την 31/12/2016.Συμβούλιο ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση 28.5.2013

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, συνεδρίασε για 2η φορά το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση στο χώρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ). Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιελάμβανε ως βασικό θέμα την συζήτηση και έγκριση του Εθνικού Προγράμματος 2013-2015.

Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι το συλλογικό όργανο το οποίο συνιστάται για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το Συμβούλιο ΔΒΜ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Συνημμένα θα βρείτε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης καθώς και τη Σύνθεση του Συμβουλίου.

 Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ - Δημόσια Διαβούλευση

Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων ΙΕΚ

Δεκέμβριος 2021 - Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Η ισχύς του νέου Κανονισμού  αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.

 

Δημόσια Διαβούλευση

Το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, όταν τα ΙΕΚ ιδρύθηκαν ως δομές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ωστόσο, οι απαιτήσεις και τα δεδομένα της δημόσιας πολιτικής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ώστε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να έχει καταστεί ανεπίκαιρο και σε πολλά σημεία του δυσλειτουργικό.

Με το Ν. 3879/2010 προβλέφθηκε η μεταφορά των δημοσίων ΙΕΚ στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ αυτών. Το Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της ΓΓΔΒΜ, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, προχώρησε στη σύνταξη σχετικού σχεδίου το οποίο αναρτάται σήμερα σε διαβούλευση. Το σχέδιο λαμβάνει ιδίως υπόψη της επικείμενη μετάβαση των δημοσίων ΙΕΚ στις Περιφέρειες και ενσωματώνει την εμπειρία της εφαρμογής του προϋφιστάμενου πλαισίου.

Το σχέδιο κανονισμού αποτελείται από πέντε ενότητες: Εκπαιδευτικό Πλαίσιο, Διασφάλιση Ποιότητας, Φοίτηση, Εκπαιδευτές, Οργάνωση - Διοικητική Λειτουργία.

Η δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό λειτουργίας Δ.ΙΕΚ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2013 και έληξε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 στις 14:30. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν με σχόλια, απόψεις και προτάσεις σε αυτόν τον διάλογο. Οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού κειμένου.

Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου "Κανονισμού Λειτουργίας ΔΙΕΚ" σε μορφή pdf

 

 copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ