30-03-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Υ.Α. ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ Κ.Δ.Β.Μ.

«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.),κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»                      

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.16388/Κ6/14.02.2022/AΔΑ:ΨΖ6Ζ46ΜΤΛΗ-Δ8Ο(Β’686) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στον καθορισμό ποσού των παραβόλων και των χρηματικών ποσών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4763/2020(Α’254) και του ν.4093/2012(Α’222).

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ