Πλαίσιο Δράσης της Belém

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Στη παγκόσμια συνδιάσκεψη CONFINTEA VI για την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Belém της Βραζιλίας τον Δεκέμβριο του 2009, υιοθετήθηκε το Πλαίσιο Δράσης της Belém.   

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε ως απάντηση στην ανάγκη της συστηματοποίησης του πολιτικού πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως της παρακολούθησης και καταγραφής της προόδου σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.  

Το Πλαίσιο Δράσης της Belém περιλαμβάνει σειρά συστάσεων προς τα κράτη-μέλη, οι οποίες εντάσσονται σε έξι τομείς:

  1. γραμματισμός ενηλίκων
  2. πολιτικές
  3. διακυβέρνηση
  4. χρηματοδότηση
  5. συμμετοχή, ένταξη και ισότητα
  6. ποιότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συστάσεις που αφορούν στον γραμματισμό, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή των νέων και των ενηλίκων στη ΔΒΜ και την αξιοποίηση ευκαιριών μάθησης σε όλο το φάσμα της ζωής τους. Το δικαίωμα στον γραμματισμό θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του δικαιώματος στην εκπαίδευση και προϋπόθεση για την ανάπτυξη προσωπικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ενδυνάμωσης. Σε όλους τους τομείς οι συστάσεις εστιάζουν σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας και μεθοδολογίας σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών και στην καθιέρωση διεθνών δεικτών και στόχων. Προτείνεται η αξιοποίηση και ανάδειξη συνεργιών με άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες ή προγράμματα και η δημιουργία δικτύων που θα μοιράζονται την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες πρακτικές. Συνιστάται η σημαντική ενίσχυση της χρηματοδότησης και η άντληση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, από ΜΚΟ και από άλλες ιδιωτικές πηγές, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τις αρχές της ισότητας. Επισημαίνεται η ανάγκη ιεράρχησης των επενδύσεων, δίνοντας προτεραιότητα σε προγράμματα ΔΒΜ για γυναίκες, για διαμένοντες σε απομακρυσμένες περιοχές και για άτομα με αναπηρία. Συνολικά, ενθαρρύνεται η ένταση των μέτρων και η ενίσχυση των πολιτικών για τη συμμετοχή στη ΔΒΜ των απειλούμενων με αποκλεισμό ομάδων, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται πολλαπλά λόγω περισσότερων του ενός «επιβαρυντικών» χαρακτηριστικών, παραγόντων ή συνθηκών. Η καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται σημαντικότατη και προϋποθέτει την ανάπτυξη κριτηρίων και προδιαγραφών για αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά υλικά, διδακτικές μεθοδολογίες, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λαμβάνουν υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ποσότητα και διαφορετικότητα των παρόχων εκπαίδευσης. Ανάμεσα στις προδιαγραφές αυτές κομβική είναι η καθιέρωση δεικτών ποιότητας και κριτηρίων αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος για τους ενήλικες στα διάφορα επίπεδα.

Τα κράτη καλούνται:

  1. να υλοποιήσουν τις συστάσεις της Belém με όρους αυτονομίας, ώστε να υπηρετείται η ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες και συνθήκες ανά χώρα 
  2. να υποβάλλουν εθνική έκθεση προόδου ανά 3ετία (Φεβ. 2012)
  3. να υποβάλλουν στοιχεία, όποτε ζητούνται, για τις συγκριτικές ή/ και συνολικές καταγραφές της UNESCO.

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ