Πρόγραμμα PIAAC

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η έρευνα PIAAC είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων 16-64 ετών. Σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και αναπτύσσεται με τη συνεργασία των Διευθύνσεων εκπαίδευσης και απασχόλησης του ΟΟΣΑ. Το PIAAC μελετά τις δεξιότητες των ενηλίκων γενικά, αλλά και ειδικότερα των νέων όταν τελειώνουν την β'/θμια εκπαίδευση και εισέρχονται στην ενήλικη ζωή. Παράλληλα δίνει πληροφορίες για την φάση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία.

Σκοπός του PIAAC είναι:

  1. να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι γνωστικές ικανότητες που απαιτούνται για την προσωπική και κοινωνική επιτυχία
  2. να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των ικανοτήτων στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα σε ατομικό και συνολικό επίπεδο
  3. να μετρηθεί η απόδοση των συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην παραγωγή των απαιτούμενων ικανοτήτων
  4. να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των μοχλών πολιτικής που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόκτησης των ικανοτήτων

To PIAAC επικεντρώνεται στις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνία του 21ου αιώνα. Ουσιαστικά αποτελεί την PISA για το ενήλικο κομμάτι του πληθυσμού ηλικίας 16-64 ετών. Ειδικότερα, στον πυρήνα του PIAAC υπάρχει η αξιολόγηση του αλφαβητισμού στην εποχή της πληροφορίας υπό την έννοια του ενδιαφέροντος, της στάσης και ικανότητας των ατόμων να χρησιμοποιήσουν σωστά τα κοινωνικο-πολιτιστικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας και των εργαλείων επικοινωνίας, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται, να ενσωματώνουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να δομούν νέες γνώσεις και να επικοινωνούν με του υπόλοιπους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα αξιολογηθούν άμεσα τέσσερις τομείς γνωστικών δεξιοτήτων:

  1. Γραμματισμός (Literacy), δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και χρήσης έντυπης πληροφορίας σε διαφορετικά πλαίσια
  2. Βασικές συνιστώσεις του γραμματισμού (Literacy Component Skills), δηλαδή δεξιότητες που θεωρούνται βασικές δομικές μονάδες για τις πιο προηγμένες δεξιότητες που καθορίζουν τους άλλους τομείς
  3. Αριθμητισμός (Numeracy), δηλαδή η ικανότητα χρησιμοποίησης, εφαρμογής και επικοινωνίας αριθμών σε διαφορετικά πλαίσια και σε σχέση με διάφορες ανάγκες
  4. Επίλυση προβλημάτων σε υπολογιστικό περιβάλλον (Problem-Solving in Technology-rich environment), δηλαδή η δυνατότητα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας για τη λύση προβλημάτων και την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (2008-2013) του PIAAC στην οποία συμμετείχαν 28 χώρες, θα ανακοινωθούν το 2013. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της ΓΓΔΒΜ, του ΕΚΚΕ (Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών), της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποιήσης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει τη διενέργεια των εμπειρικών ερευνών (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).


Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.oecd.org/education/highereducationandadultlearning/piaacprogrammefortheinternationalassessmentofadultcompetenciew.htm

http://www.ekke.gr/html/gr/NewsEvents/PIAAC_GR_diavouleusi.pdf

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ