ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

Κείμενη Νομοθεσία

  • Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  • Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης»
  • Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)
  • Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)

ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και τον Ν.4111/2013 (Κεφάλαιο Ε’) η άδεια Κ.Δ.Β.Μ. «τροποποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα, με την ίδια διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»

ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

Οι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. είναι:

1. Καταστατικές μεταβολές (αλλαγές σύνθεσης μετόχων ή εταίρων, αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ., αλλαγή έδρας φορέα κ.α.) Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.
3. Μεταβολή μορφής αδειοδοτημένου Φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων . (π.χ. από Ο.Ε. σε Ε.Ε. κ.ά.) με προϋπόθεση τήρησης του ίδιου ΑΦΜ
4 Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
5. Αλλαγή διακριτικού τίτλου Κ.Δ.Β.Μ.
6. Ένταξη νέων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Προγραμμάτων
7. Κατάργηση υπάρχουσας δομής
8. Μεταβολές κτηριολογικής φύσης που εξειδικεύονται σε:
    8.1 Προσθήκη νέας δομής
    8.2 Επέκταση υπάρχουσας δομής
    8.3 Μετεγκατάσταση δομής
    8.4 Αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής

 

Α. Φάκελοι κατάθεσης

Ο Φάκελος για την τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ.. δομείται σε τρεις υποφακέλους. Ο 1ος περιλαμβάνει τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ο 2ος τα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΟΥ Ν. 4589/2019 και ο 3ος τα ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο βαθμό που εκ του λόγου της τροποποίησης απαιτείται διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως σε λόγους μετεγκατάστασης Κ.Δ.Β.Μ. ή προσθήκης νέας δομής στην άδεια του Κ.Δ.Β.Μ., ή επέκταση υπάρχουσας αδειοδοτημένης δομής ή αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας αδειοδοτημένης δομής.
Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. για οποιονδήποτε λόγο, καταθέτουν και τους ΤΡΕΙΣ Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τα εξής παραστατικά ανά υποφάκελο.

 

Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (για τον έλεγχο προϋποθέσεων τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια).

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

α. φυσικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

β. νομικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

γ. ένωσης προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον αδειοδοτημένο με Κ.Δ.Β.Μ. φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
Β. Η κατάθεση αίτησης τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 2

Τα απαιτούμενα επί μέρους Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για:

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

Φυσικά πρόσωπα (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Νομικά πρόσωπα (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Ένωση προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 3.

e-παράβολο 100 € για την τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υπέρ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή διπλότυπο είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ  ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Τροποποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 4.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΌΓΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (μεταβολές στη σύνθεση μετόχων ή εταίρων, στη σύνθεση Δ.Σ., μεταφορά έδρας του φορέα) Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλονται:

α) το νέο καταστατικό και οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν τις μεταβολές, καθώς και οι ανακοινώσεις τους στο ΓΕΜΗ
β) Στην περίπτωση μεταβολής των μετόχων ή εταίρων ή μελών Δ.Σ., κατατίθενται οι σχετικές Δηλώσεις του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού:

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

Νομικών Προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ V01),

Ένωσης Προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΝΩΣΕΩΝ V01),

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4093/2012 αρθρο 1 παρ Θ, υποπαρ Θ3, εδάφιο 12) επί ποινής ανάκλησης άδειας τα Κ.Δ.Β.Μ. οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την αρχή αδειοδότησης γα κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της άδειας ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται εντός μηνός από την επίσημη πραγματοποίησή της.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 5.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλονται:

α) οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν την μεταβολή, καθώς και οι επίσημες ανακοινώσεις τους (ΓΕΜΗ. ΦΕΚ, κ.α.)
β) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο στα δικαιολογητικά της αδειοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ.

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01),

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01),

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 6.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ (π.χ. από Ο.Ε. σε Ε.Ε.) με τον περιορισμό τήρησης του ίδιου Α.Φ.Μ.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλεται το νέο καταστατικό, που επιβεβαιώνει την αλλαγή της μορφής, καθώς και η ανακοίνωσή του στο ΓΕΜΗ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της μεταβολής μορφής του νομικού προσώπου ως λόγος τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. είναι η διατήρηση του Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου και στη νέα μορφή. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προωθηθεί διαδικασία Μεταβίβασης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 7.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 συνυποβάλλεται το νέο καταστατικό, που επιβεβαιώνει την αλλαγή της επωνυμίας μορφής, καθώς και η ανακοίνωσή του στο ΓΕΜΗ ή σε άλλη αρχή.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 8.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ του Κ.Δ.Β.Μ.

Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 κατατίθεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί αλλαγής του διακριτικού τίτλου από Α σε Β.

(επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

1. φυσικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΤΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΚΔΒΜ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

2. νομικού προσώπου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΤΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΚΔΒΜ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

3. ένωσης προσώπων (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΤΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΚΔΒΜ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

 Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία ή και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή απλώς το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)
β) τον τίτλο του τύπου της δομής: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ή ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ανάλογα ή το αρκτικόλεξο αυτού: Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή Κ.Δ.Β.Μ. 2 (προτείνεται)

π.χ.
1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΝΩΣΗ - Κ.Δ. Β.Μ. 1» (προτείνεται)
2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:
«ΠΟΡΕΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2» (προτείνεται)

Προσοχή: α) στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της δομής (αρκτικόλεξο), β) για λόγους αποφυγής σύγχυση καταναλωτών και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος μην προτείνετε ταυτόσημους ή παραπλήσιους διακριτικούς τίτλους άλλων Κ.Δ.Β.Μ. ή τίτλους που εμπεριέχουν στην ελληνική ή άλλη γλώσσα τους όρους: Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τ.Ε.Ι., ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ι.Ε.Κ., Ακαδημία, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 9

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το παραστατικό θα ενεργοποιηθεί όταν προσδιοριστεί το περιεχόμενο και η διαδικασία Πιστοποίησης Προγραμμάτων, ύστερα από σχετική Υπουργική Απόφαση που αναμένεται. (ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ). 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 10.

Υποβάλλεται μόνον ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ Κ.Δ.Β.Μ.
Πλέον των προαναφερομένων ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2, 3 κατατίθεται υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία διατυπώνεται η απόφαση του φορέα για κατάργηση δομής και η πλήρης αποτύπωση της χωροταξίας της (διεύθυνση, δήμος, δυναμικότητα).
Κατάργηση μέρους δομής π.χ. 1 ορόφου εκ τριών αδειοδοτημένων δεν αποτελεί κατάργηση δομής, αλλά αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής. Τουναντίον η κατάργηση και των 3 ορόφων της δομής, θα αποτελούσε κατάργηση δομής.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, και στο βαθμό που υπάρχουν 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Αστυνομική ταυτότητα ΧΧΧ ή Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εταίρου ή μετόχου ΧΧΧ ) σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB.

Αντιθέτως, το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αίτηση Τροποποίησης Αδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου με συνημμένο το αποθηκευτικό μέσο.

 Έτσι ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει

1. Την έντυπη Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και
2. Ένα αποθηκευτικό μέσο (CD ή DVD ή USB) με σαρωμένα όλα τα παραπάνω προβλεπόμενα για την τροποποίηση άδειας ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (δικαιολογητικά, e-παράβολα, κ.α.). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ). 

 

Α2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4589/2019

α) Για Κ.Δ.Β.Μ. 2 και για όλες τις δομές:
α1. οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και
α2. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

β) για Κ.Δ.Β.Μ. 1 και για όλες τις δομές:
β1. οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και
β2. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

 Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, που αιτούνται τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., θα καταθέτουν τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ (από κοινού με τον Διοικητικό Υποφάκελο) στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με την επισήμανση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. (διακριτικός τίτλος) - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Ν. 4589/2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ: ...................»

 

Α3. ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι η τροποποίηση άδειας απαιτεί τη διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012 (1. Μετεγκατάσταση δομής, 2. προσθήκη νέας δομής, 3. επέκταση υπάρχουσας δομής, 4. αλλαγής χρήσης-χώρων-αναμόρφωση υπάρχουσας δομής)

Σχετικές πληροφορίες, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, που αιτούνται τροποποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., θα καταθέτουν τον ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ (από κοινού με τον Διοικητικό Υποφάκελο) στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με την επισήμανση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. - ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π»
Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (3 υποφάκελοι) με τα παραστατικά - δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2 (επιλέγετε ανάλογα to 1 ή 2)

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση τροποποίησης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί διοικητικώς και κτηριολογικώς (εάν απαιτείται) πλήρης

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η υποβολή αίτησης τροποποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. χωρίς την έκδοση απόφασης τροποποίησης αδείας από το Γενικό Γραμματέα Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή ή εφαρμογή, για την οποία προωθείται η τροποποίησης της άδειας.

 

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ