ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υφιστάμενη άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα ή επιπέδου Δύο ανακαλείται:
είτε ως διοικητική κύρωση επειδή α) έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της (π.χ. αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας ή πτώχευση κ.α.) ή β) παραβιάζονται οι όροι της χορηγηθείσας άδειας (π.χ. μη κατάθεση αναγγελίας επικαιροποίησης της άδειας ανά διετία), είτε γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ.

Σε αντίθεση με τις ως άνω περιπτώσεις α και β, στην τελευταία περίπτωση γ δεν υφίσταται διοικητική κύρωση, γεγονός που αποδεσμεύει τον φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης περί ασυμβιβάστων (να μην του έχει ανακληθεί άδεια λόγω διοικητικής κύρωσης), σε περίπτωση επιθυμίας εκ νέου αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. ή άλλου τύπου παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης (Ι.Ι.Ε.Κ., Κολλέγιο).

Για την ανάκληση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ., με αίτημα του κατόχου της, απαιτείται η κατάθεση στο φορέα αδειοδότησης, Δήλωσης του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται το αίτημα ανάκλησης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, ανάλογα τον τύπο του αδειοδοτημένου φορέα, από το αδειοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Δήλωση απευθύνεται προς:

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κατατίθεται στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2 (επιλέγετε ανάλογα to 1 ή 2)

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση ανάκληση της άδειας εκδίδεται άμεσα.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ