YOUTH ON THE MOVE

Νεολαία σε Κίνηση

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Νεολαία σε κίνηση είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών πολιτικής για την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη. Ξεκίνησε το 2010 και είναι μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η Νεολαία σε κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων, τη μείωση της υψηλής ανεργίας των νέων, και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στους νέους - σύμφωνα με το ευρύτερο στόχο της ΕΕ για την επίτευξη του 75% στο ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (20 - 64 ετών). 

Η Νεολαία σε κίνηση θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 με επικεφαλής τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από 15% έως 10% και την αύξηση του ποσοστού των νέων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο από 31% σε τουλάχιστον 40% μέχρι το 2020. Η δράση Νεολαία σε κίνηση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν επίσης το στόχο της ΕΕ για απασχόληση του 75% κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, βοηθώντας τους νέους να εξασφαλίσουν ότι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας του αύριο. Οι μελέτες της Επιτροπής δείχνουν ότι το 35% των νέων θέσεων εργασίας θα απαιτεί προσόντα υψηλού επιπέδου έως το 2020 και το 50% θα απαιτεί προσόντα μεσαίου επιπέδου.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε δύσκολο για τους νέους Ευρωπαίους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των νέων που αναζητούν εργασία αυξήθηκε 4 με 5 εκατ. ευρώ από την έναρξη της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με την ανεργία των νέων σήμερα στην ΕΕ σχεδόν 21%.
Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν συντονισμένες δράσεις και ενδυνάμωση του συντονισμού της πολιτικής για τον εντοπισμό δράσης σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στο σχεδιασμό πολιτικών για τη στήριξη όσων κινδυνεύουν περισσότερο από την ανεργία, να κάνουν περισσότερα για να ενθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες και για να αντιμετωπίσουν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια για την εκμάθηση και τη κινητικότητα των εργαζομένων.

Ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν περισσότερο από το 40% των εργοδοτών να αποδίδουν σημασία στην εμπειρία που αποκτήθηκε από σπουδές και εργασία στο εξωτερικό, η οποία επιτρέπει στους νέους όχι μόνο για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες αλλά επίσης να αποκτήσουν δεξιότητες μεγάλης αξίας. Η Επιτροπή έχει ήδη μακρά παράδοση υποστήριξης της κινητικότητας μέσω των επιχορηγήσεων που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και Marie Curie.

Η Νεολαία σε κίνηση στοχεύει στο να διευρύνει τις ευκαιρίες για μαθησιακή κινητικότητα σε όλους τους νέους στην Ευρώπη έως το 2020. Η στρατηγική Νεολαία σε κίνηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες στοχευμένες δράσεις:

  1. Δρομολόγηση ενός ειδικού στη Νεολαία σε κίνηση στην ιστοσελίδα, η οποία θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με τις επιχορηγήσεις της ΕΕ και τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό θα βασιστεί στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η Πύλη για τις Ευκαιρίες Μάθησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο (PLOTEUS).
  2. Ένα πιλοτικό έργο «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» θα παρέχει συμβουλές, αναζήτηση εργασίας και οικονομική στήριξη στους νέους που αναζητούν εργασία που θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό και για τις επιχειρήσεις - ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα διαχειρίζεται το EURES, το ευρωπαϊκό δίκτυο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, και θα τεθεί σε λειτουργία το 2011.
  3. Ένας πίνακας κινητικότητας θα δίνει σημείο αναφοράς και μέτρο της προόδου στην άρση των νομικών εμποδίων στη μάθηση και την κινητικότητα των τεχνικών.
  4. Η Επιτροπή εξετάζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού δανειοδότησης για τους σπουδαστές για την υποστήριξη φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό.
  5. Θα δημοσιεύσει τα πορίσματα μελέτης για τον έλεγχο της σκοπιμότητας ενός πολυδιάστατου παγκόσμιου συστήματος κατάταξης των πανεπιστημίων, για να παρέχουν μια πιο πλήρης και ρεαλιστική εικόνα των επιδόσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις υπάρχουσες κατατάξεις.
  6. Σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη μιας κάρτας Νέων σε Κίνηση, η οποία θα παρέχει οφέλη και εκπτώσεις για τους νέους.
  7. Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας θα παρέχει ένα έξυπνο σύστημα πληροφοριών σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας σε όλη την Ευρώπη για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους συμβούλους απασχόλησης. Έχει προγραμματιστεί η έναρξη εντός του τρέχοντος έτους
  8. Ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικρο-χρηματοδότησης της Ε.Επιτροπής θα προσφέρει χρηματοδοτική ενίσχυση βοηθώντας νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.
  9. Θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια εγγύηση για τη νεολαία για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι θα βρίσκονται σε εργασιακή εμπειρία, κατάρτιση ή εργασία εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που αφήνουν το σχολείο.
  10. Η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων, με βάση το Europass (ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα στο διαδίκτυο), για να επιτρέψει την καταγραφή των δεξιοτήτων που πρέπει να καταγράφονται κατά τρόπο διαφανή και συγκρίσιμο.


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ