Εθνικές Πολιτικές

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η νέα πολιτική της Διά Βίου Μάθησης εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας με αποστολή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Συγχρόνως, προσβλέπει στο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διά βίου μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την παροχή δηλαδή μέσω της διά βίου μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα σε όσους το έχουν περισσότερη ανάγκη.

Θεμελιώδης επιδίωξη είναι η αναβάθμιση της διά βίου μάθησης.

Συγκεκριμένα:

 1. Ουσιαστική και καταλυτική αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης
 2. Αύξηση της εθνικής συμμετοχής στην γενική εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από τις δραστηριότητες στη διά βίου μάθηση
 3. Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
 4. Δημιουργία ενιαίου εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
 5. Συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων 
 6. Συστηματοποίηση της ανίχνευσης και διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας
 7. Διασφάλιση του δικαιώματος σε κάθε πολίτη στην πρόσβαση σε όλες εκείνες τις επιμορφωτικές δραστηριότητες, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
 8. Διαρκής και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων
 9. Διασφάλιση της ποιότητας
 10. Ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων
 11. Εξορθολογισμός και σαφήνεια των προσόντων
 12. Εξορθολογισμός του πλέγματος σχετικών φορέων και θεσμών
 13. Ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ