Διεθνείς Πολιτικές

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Διά Βίου Μάθηση αποτελεί σήμερα πολιτική προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι σαφής η σύνδεσή της με την απασχόληση, την οικονομική ευημερία και τη πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθιστούν τη διά βίου μάθηση κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ειδικά στη συγκυρία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Η βαρύτητα της Διά Βίου Μάθησης αποτυπώνεται σε διεθνή επίπεδο μέσω πολιτικών που δημιουργούνται από οργανισμούς όπως η UNESCO.  Κινήσεις όπως η Εκπαίδευση για Όλους και η Διεθνής Ημέρα Γραμματισμού, το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης και το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και προγράμματα για την Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων είναι μερικές από τις πολιτικές για τη Διά Βίου Μάθηση που στοχεύουν στην ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.  

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις διεθνείς πολιτικές μπορούν να βρεθούν στην ενότητα Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο.  

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ