Οργανόγραμμα

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τη συγκροτούν και β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 • Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
 • Διεύθυνση Νεολαίας
 • Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 • Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας


 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η διεθνής και ευρωπαϊκή εκπροσώπηση για τα ανωτέρω θέματα.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.

β) Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας.

γ) Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

 

 

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων θεμάτων που άπτονται ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

 

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

 • τη σύνταξη και έκδοση των κανονισμών λειτουργίας, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, καθώς και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση Κανονισμών Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
 • το περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.,
 • τον καθορισμό των εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
 • την εφαρμογή των Οδηγών Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ
 • το εκπαιδευτικό υλικό,
 • τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής άσκησης και μαθητείας,
 • την έναρξη και λήξη των περιόδων κατάρτισης,
 • τη διάρκεια της κατάρτισης των εκπαιδευτικών δομών των περ. α΄ έως δ΄, συμπεριλαμβανομένων και των δομών αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
 • τη διαχείριση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

 

β) Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

 • την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας,
 • τη διοίκηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ., τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας,

 

το περιεχόμενο και τις μεθόδους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας,

 

 • το εκπαιδευτικό υλικό,
 • τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους Μαθητείας,
 • την έναρξη και τη λήξη των περιόδων Μαθητείας,
 • την αξιολόγηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας,
 • τη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, καθώς και τη διευθέτηση των θεμάτων διοίκησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας

 

γ) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

 • τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ε.Σ.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ,
 • τη στελέχωση των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ. με το πάσης φύσεως προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ως άνω μονάδων,
 • τη ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση πάσης φύσης προσωπικού επαγγελματικής κατάρτισης,
 • την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων μοριοδότησης υποψηφίων για θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ., καθώς και την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • την εξέταση ενστάσεων των εκπαιδευτών δημοσίων Ι.Ε.Κ. και δημόσιων Ε.Σ.Κ., σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων,
 • τη χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Διευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημόσιων Ε.Σ.Κ.,
 • τις αποφάσεις αμοιβών εμπειροτεχνών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ.,
 • την έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακινήσεων ωφελούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και δημοσίων Ε.Σ.Κ.,
 • τη σύνταξη της πρότασης για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
 • τη σύνταξη της πρότασης για τους εξοπλισμούς δομών μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

 

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης είναι η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), καθώς και του χειρισμού συναφών θεμάτων που άπτονται ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και ειδικών θεμάτων ελληνομάθειας.

 

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

β) Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης.

 

γ) Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

 

Διεύθυνση Νεολαίας

 

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νεολαίας είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή της πολιτικής για τη νεολαία, η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εξειδικευμένων θεματικών προγραμμάτων και δράσεων για τη νεολαία.

 

Η Διεύθυνση Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη νεολαία.

 

β) Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας.

 

γ) Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής, Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας.

 

δ) Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία.

 

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

 

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης είναι η γενική εποπτεία των φορέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην οποία περιλαμβάνονται η αδειοδότηση και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., των Κολλεγίων και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.

 

Η Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

β) Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

 

γ) Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

 

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας

 

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας είναι η αξιοποίηση μηχανισμών για την τεκμηρίωση των αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας, η αποτίμηση της εφαρμογής των προγραμμάτων της, η γενική παρακολούθηση και επικαιροποίηση του συνολικού σχεδιασμού των αντίστοιχων πολιτικών, η αξιοποίηση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυσή της, η υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, καθώς και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η ανάπτυξη κάθε πρόσφορου μέσου προβολής και προώθησης των πολιτικών και προγραμμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας στην ελληνική κοινωνία και στις ομάδες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

 

Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

 

β) Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

 

γ) Τμήμα Γ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία.΄

 

δ) Τμήμα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ